Myšlenka na týden 15. - 21. 12. 2014: Zvol si život

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat
o Hospodinových činech.

(Žalm 118:17)

Zvol si život

Náš postoj k životu by měl být naprosto pozitivní. Nemůžeme si dovolit negativismus, pesimismus nebo myšlenky na smrt. Mnozí lidé podléhají nesnázím různých situací a říkají: „Kéž bych byl radši mrtvý!“ Vůbec si však neuvědomují, že takové myšlenky na smrt otevírají cestu různým negativním silám temnoty, které se tak nahrnou do jejich mysli a nakonec mohou i ovládnout jejich osobnost. Co začalo planou, bezmyšlenkovitou reakcí na pomíjivé nesnáze, se stává tragickou skutečností.

V 5. Mojžíšově 30:19 Mojžíš mluví s Izraelci právě o tomto tématu: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo...“ Uvědomujeme si vůbec, že k životu je potřeba i rozhodnutí z naší strany? Nemáme svobodu dát se vláčet okolnostmi a říkat: „Co se má stát, stane se.“ Bůh nás staví před volbu: na jedné straně život a požehnání, na druhé straně smrt a prokletí. Nemůžeme se tomu vyhnout. Když si nevybereme, zvolili jsme špatně.

Naše volba ovlivní nejen nás samé, ale také naše potomky. Zvolíme-li život, uvolníme řeku, která zasáhne i následující generace.

Ježíš řekl: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10). Komu se otevřeš — Ježíši nebo zloději?

Slovo víry:
Pane, podle tvého slova si dnes volím život, pro sebe i pro své potomky.

DAVIDOVY ŽALMY očima DEREKA PRINCE
vydalo nakladatelství Postilla