Myšlenka na týden 29. 12. 2014 - 4. 1. 2015 : Milosrdenství především

Milosrdenství především

„Dovol mi spatřit tvou slávu!“
(2. Mojžíšova 33,18)

Co je podle tebe na Bohu to nejvýznamnější? Co je jeho nejdůležitější vlastností? Někdo by řekl, že je to jeho moc. Druhý by dal jinou odpověď.

Odpověď najdeš v 2. Mojžíšově 33. Mojžíš tam žádá Boha, aby mu ukázal svou slávu.

Slovo „sláva“ by se doslova dalo přeložit jako „těžká váha“. Odkazuje na nejdůležitější, největší a nejohromnější vlastnost, kterou někdo má. Je to souhrn jeho hodnoty.

Mojžíš tedy vlastně řekl: „Pane, chci vidět to nejdůležitější na tobě. Chci poznat tvé nejvelkolepější vlastnosti.“ Jakou mu dal Bůh odpověď?

V kapitole 34,6-7 se říká: „Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin! Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích.“

Jen na to pomysli! Když Mojžíš Boha požádal, aby mu ukázal, co je jeho nejdůležitější vlastností, Bůh mu ukázal své milosrdenství!

To však zároveň znamená, že jestli máme Boha napodobovat (Efezským 5,1), musí v nás také převládat milosrdenství. Naše chování musí vystihovat nejvíc ze všeho milosrdenství, dobrota, odpuštění a slitování.

Buď především milosrdný a ostatní na tobě uvidí Boží slávu.

BIBLICKÉ ČTENÍ: 2. Mojžíšova 33,7–23; 34,5–10

Kenneth Copeland: VÍROU K VÍTĚZSTVÍ
Vydavatelství Postilla